COVID-19

For the latest COVID-19 health guidance, statistics and resources, visit Coronavirus.wa.gov. Due to regularly scheduled maintenance, webforms will be unavailable from Saturday, August 15th at 5:00 PM until Sunday, August 16th at 9:00 AM. 

COVID-19 Translations

 

Amharic (ኣማርኛ)

የ COVID-19 መመሪያ ወረቀት ለክፍል1፤ የተሻሻለ ደረጃ 1 እና ለንግድ ባለቤቶች ደረጃ 2 (COVID-19 General Guidance Summary)

የ ቤት ውስጥ አገልግሎቶች ኢንዱስትሪ-የቤት ውስጥ እንክብካቤ ሠራተኞች:: የኮቪድ-19 መስፈርቶች፡፡ (Home Care Workers Guidance)

የዋሽንግተን መርሆ የተከተለ አቀራረብ (WA Phased Reopening Chart)

Arabic ( العربیة )

(COVID-19 General Guidance Summary) صفحة دلیل كوفید-19 للمرحلة 1 ،والمرحلة المعدلة 1 ،والمرحلة 2 لأصحاب الأعمال

(Home Care Workers Guidance) ( مجال الخدمات المنزلية: عمال الرعاية المنزلية متطلبات مرض فيروس كورونا (كوفيد-19

Burmese (ြမန်မာစ)

အဆင့် 1၊ ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး အဆင့် 1 နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဆင့် 2 COVID-19 လမ်းညွှန်စာစောင် (COVID-19 General Guidance Summary)

အိမ်တွင်း ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ငန်း- အိမ်တွင်း စောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများCOVID-19 သတ်မှတ်ချက်များ (Home Care Workers Guidance)

Chuukese (Chuuk)

An COVID-19 we chon awewen (guidesheet) ren tetel 1, ekis asiwilin tetel 1, me tetel 2 ren ekkena chon eaea bisinis (COVID-19 General Guidance Summary)

Pekin sopai are pisinis lon ew me ew leni: Chon angang ngeni aramas lon lenier met mi eoch sipwe fori fan itan ei COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Farsi ( فارسی )

(COVID-19 General Guidance Summary) برگه راهنمای 19-COVID برای مرحله 1 ،مرحله اصالحشده 1 و مرحله 2 برای صاحبان مشاغل

(Home Care Workers Guidance)  صنعت خدمات خانگی: کارگران مراقبت در منزل الزامات کووید-19

French (Français)

Guide COVID-19 pour la phase 1, la phase 1 modifiée et la phase 2 pour les propriétaires d'entreprises (COVID-19 General Guidance Summary)

Secteur des services à la personne : auxiliaires de vie Exigences relatives à la COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

German (Deutsch)

COVID-19-Anleitung für Phase 1, Modifizierte Phase 1 und Phase 2 für geschäftsinhaber (COVID-19 General Guidance Summary)

Häusliche Dienstleistungsindustrie: Hauspflegekräfte COVID-19-Anforderungen (Home Care Workers Guidance)

Hindi  (हिन्दी)

व्यापार माहिक ोंके हिए चरण 1, सोंश हित चरण 1, और चरण 2 के हिए COVID-19 गाइडशीट (COVID-19 General Guidance Summary)

Hmong (Lus Hmoob)

Daim ntawv quia ntu 1, ntu 1 tau hloov kho lawm, thiab ntu 2 txog COVID-19 rau cov tswv lag luam (COVID-19 General Guidance Summary)

Japanese (日本語)

COVID-19 ガイドシート(フェーズ 1、フェーズ 1 修正版、およびビジネスオーナー向 けのフェーズ 2) (COVID-19 General Guidance Summary)

Karen (ကည ီ ကျိ)

COVID-19 တၢ ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢတၢ ်မၤအပတီၢ ်(PHASE 1), တၢ ်လဲလိာ်ဘှီဘၣ်အပတီၢ ်(PHASE) 1, ဒီးအပတီၢ ်(PHASE) လၢမုၢ ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ ်မၤကစၢ ်တဖၣ်အဂီၢ ် (COVID-19 General Guidance Summary)

Khmer (ខ្មែរ)

សន្លឹកខ្ែនាំសតីអាំពីជាំងឺCOVID-19 សម្រាប់ដាំណាក់កាលទី1 ដាំណាក់កាលខ្ដលបាន្ខ្កខ្ម្របទី1 ន្ិងដាំណាក់កាលទី2 សម្រាប់ាា ស់អាជីវកម (COVID-19 General Guidance Summary)

ឧស្សាហកម្មសេវាបម្រើការតាមផ្ទះ៖ កម្មករ និយោជិតថែទាំតាមផ្ទះ លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ជំងឺខូវីដ-១៩ (Home Care Workers Guidance)

Korean (한국어)

사업주를 위한 코로나바이러스감염증(COVID-19) 1 단계, 수정된 1 단계, 2 단계가이드시트 (COVID-19 General Guidance Summary)

가사 서비스 산업: 자택 요양 근로자 COVID-19 요건 (Home Care Workers Guidance)

워싱턴주의 단계적 접근법 (WA Phased Reopening Chart)

Lao (ພາສາລາວ)

ຄ ູ່ມື ແນະນໍ າພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄລຍະທີ 1, ໄລຍະດັດປັບທີ 1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ສໍ າລັບເຈ (COVID-19 General Guidance Summary)

ອຸດສະຫະກໍາບໍລິການພາຍໃນ: ຜູ້ດູແລຜູ້ເຖົ້າຢູ່ບ້ານ ຂໍ້ກໍານົດພະຍາດໂຄວິດ 19 (Home Care Workers Guidance)

Marshallese (Kajin Majōl)

BEBA IN KAJINET IKIJEN COVID-19 ÑAN IEN EO KEIN 1, OKTAK KO ILO IEN EO KEIN 1, IM IEN EO KEIN 2 ÑAN ONER RO AN BIJNEJ KO (COVID-19 General Guidance Summary)

Jikin Jerbal ko Iloan Mōn Jokwe Rijerbal ro rej lelok kejbarok iloan Mōn Jokwe Aikuj ko Ikijen COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Mixteco (Tu’un Savi)

ÑA̠’A XÍNIÑÚ’U KUNTA̠A̠ INI NA̠ XI̠TǑ’O XA̠’Á KUE̠’E̠ COVID-19 TÁ SÁCHIÑU NA VECHIÑU CHIÑU 1 XÍ’IN 2 (COVID-19 General Guidance Summary)

Nepali (नेपाली)

व्यवसायका मालिकहरूका लागि चरण 1, परिमार्जित चरण 1 र चरण 2 सम्बन्धी COVID-19 को मार्गदर्शक पाना (COVID-19 General Guidance Summary)

घरेलु सेवा उद्योग: गृह स्याहार कामदारहरू COVID-19 का आवश्यकताहरू (Home Care Workers Guidance)

Oromo (Afaan Oromoo)

MARSAA 1, MARSAA 1 KAN FOOYYA’E, MARSAA 2 FI ABBOOTI QABEENYAA BIIZINASIITIIF QAJEELCHA SHIITII COVID-19 (COVID-19 General Guidance Summary)

Industirii Tajaajiloota Mana Keessaa: Hojjettoota Kunuunsa Mana Keessaa Wantoota COVID-19’iif Barbaachisan (Home Care Workers Guidance)

Portuguese (Português)

COVID-19 - GUIA PARA A 1ª ETAPA, 1ª ETAPA MODIFICADA E 2ª ETAPA PARA PROPRIETÁRIOS DE NEGÓCIOS (COVID-19 General Guidance Summary)

Setor de Serviços Domésticos: Trabalhadores de Cuidados Domiciliares Requisitos associados à COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ)

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਚਰਨਬੱਧ ਪਹੁੰਚ (WA Phased Reopening Chart)

ਵਪਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫੇਜ਼ 1, ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਫੇਜ਼ 1, ਅਤੇਫੇਜ਼ 2 ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਗਾਈਡਸ਼ੀਟ (COVID-19 General Guidance Summary)

ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ2 ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇਿਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ (Religious and Faith Based Guidance) 

Romanian (Limba română)

GHID COVID-19 PENTRU PROPRIETARII DE FIRME CU PRIVIRE LA FAZA 1, FAZA 1 MODIFICATĂ ȘI FAZA 2 (COVID-19 General Guidance Summary)

Domeniul serviciilor la domiciliu: personalul de îngrijire la domiciliu Cerințe legate de COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Russian (русский язык)

Поэтапный подход в Вашингтоне (WA Phased Reopening Chart)

РУКОВОДСТВО COVID-19 ПО ЭТАПУ 1, ПЕРЕСМОТРЕННОМУ ЭТАПУ 1 И ЭТАПУ 2 ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ. (COVID-19 General Guidance Summary)

Сфера бытового обслуживания: Работники учреждений по уходу на дому Требования в рамках COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Samoan (Gagana Samoa)

COVID-19 TAIALA MO LE VAEGA 1, FESUIAIGA VAEGA 1, MA LE VAEGA 2 MO LE AUFAI PISINISI (COVID-19 General Guidance Summary)

Simplified Chinese (简体中文)

华盛顿州分阶段实施办法 (WA Phased Reopening Chart)

对企业所有者在新冠疫情阶段 1、阶段 1 调整期及阶段 2 期间的指导性文件 (COVID-19 General Guidance Summary)

Somali (Af-Soomaali)

Nidaamka Wajiyada Washington (WA Phased Reopening Chart)

WARQADA TILMAAMTA COVID-19 WAJIGA 1, WAJIGA LA CUSBOONEYSIISYEY 1, IYO WAJIGA 2 EE GANACSATADA (COVID-19 General Guidance Summary)

Adeegyada Warshada ee gudaha: Shaqaalaha daryeelka ee gudaha Shuruudaha COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Spanish (Español)

Enfoque por fases de Washington (WA Phased Reopening Chart)

Comienzo Seguro Washington (Safe Start Phased Reopening Plan)

Guía (Guidance)

Guía COVID-19 para la fase 1, fase 1 modificada, y Fase 2 para propietarios de empresas (COVID-19 General Guidance Summary)

Trabajadores Esenciales de Infraestructura Crítica: (Essential Business Guidance:)

Fase 1 Guía: (Phase 1 Guidance:)

Fase 2 Guía: (Phase 2 Guidance:)

Fase 3 Guía: (Phase 3 Guidance:)

Gráficos (Graphics)

Recreativas al Aire Libre: (Recreation)

Recuadro del Virus (Box in the Virus)

Proclamación

Numero

Fecha

Proclamación

20-05

02/29/2020

COVID-19

20-06

03/10/2020

COVID-19

20-07

03/11/2020

COVID-19

20-08

03/12/2020

COVID-19: Cierres de Escuelas Estatales desde Kindergarten hasta 12mo Grado

20-09.1

04/06/2020

COVID-19: Cierres de Escuelas Estatales desde Kindergarten hasta 12mo Grado

20-11

03/13/2020

COVID-19: Restricciones Estatales para Reuniones

20-12

03/13/2020

COVID-19: Cierre Públicas y Privadas Universidades

20-13

03/16/2020

COVID-19: Restricciones Estatales: Servicios de Alimentos y Bebidas, Áreas de Congregación

20-14

03/16/2020

COVID-19: Reducción de las Restricciones Estatales para Reuniones

20-15

03/16/2020

COVID-19: Departamento de Concesión de Licencias

20-19

03/18/2020

COVID-19: Desalojos

20-19.1

04/16/2020

COVID-19: Extensión de la Moratoria sobre Desalojos

20-21

03/18/2020

COVID-19: Beneficio por Desempleo

20-22

03/18/2020

COVID-19: Horas del Conductor de Camion

20-22.1

04/17/2020

COVID-19: Ampliación de la Exención de las Horas del Conductor del Camión

20-23.1

03/24/2020

COVID-19: UTC - Asistencia al Contribuyente

20-23.2

04/17/2020

COVID-19: Asistencia al Contribuyente y Conservación de los Servicios Esenciales

20-24

03/19/2020

COVID-19: Restricciones en Procedimientos Médicos No Urgentes

20-25

03/23/2020

COVID-19: Quedate en Casa – Mantente Sano

20-25.1

04/02/2020

COVID-19: Prolongacion de "Quedate en Casa – Mantente Sano" Hasta el 4 de Mayo de 2020

20-25.1

04/24/2020

COVID-19: Implementación del Reinicio de la Construcción Fase 1

20-25.2

04/27/2020

COVID-19: Actualizacion de Orden "Quedate en Casa – Mantente Sano" Hasta el 4 de Mayo de 2020

20-25.3

05/04/2020

COVID-19: Modificatión y Extensión "Quedate en Casa – Mantente Sano" Hasta el 31 de Mayo de 2020

20-27

03/24/2020

COVID-19: Fecha de Entrada en Vigencia de la Notaría Electrónica

20-28

03/24/2020

COVID-19: Ley de Reuniones Públicas Abiertas y Ley de Registros Públicos

20-29

03/25/2020

COVID-19: Telemedicina

20-31

03/26/2020

COVID-19: Departamento de Niños, Jóvenes y Familias - Cuidado Infantil y Verificación de Antecedentes

20-33

03/26/2020

COVID-19: Departamento de Niños, Jóvenes y Familias - Visitas a Niños y Servicios de Recuperación

20-35

03/30/2020

COVID-19: Departamento de Correccionales – Violación de la Libertad Condicional

20-40

04/02/2020

COVID-19: Enmiendas al Código de Construcción del Estado

20-41

04/03/2020

COVID-19: Departamento de Concesión de Licencias – Extensión en la Renovación de Licencias

20-42

04/03/2020

COVID-19: Departamento de Concesión de Licencias – Suspensión de la Licencia de Conducir

20-43

04/10/2020

COVID-19: Oficina de Gestión Financiera, División Estatal de Recursos Humanos, Procedimientos de Vacaciones Anuales y Salarios

20-45

04/10/2020

COVID-19: Órdenes de Protección y Notificación en Persona

20-46

04/13/2020

COVID-19: Empleados de Alto Riesgo: Derechos de los Trabajadores

20-47

04/14/2020

COVID-19: Justicia Criminal - Prescripción de las Acciones

20-48

04/14/2020

COVID-19: Departamento de Licencias - Certificados de Salud para Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) y otros Requisitos

20-49

04/14/2020

COVID-19: Embargos y Devengo de Intereses

20-50

04/15/2020

COVID-19: Reducción de la Población Carcelaria

20-57

05/28/2020

COVID-19: Acerca de la Salud de los Trabajadores Agrícolas

 

Swahili (Kiswahili)

UKURASA WA MWONGOZO WA COVID-19 WA AWAMU YA 1, AWAMU YA 1 ILIYOREKEBISHWA, NA AWAMU YA 2 KWA WAMILIKI WA BIASHARA (COVID-19 General Guidance Summary)

Sekta ya Huduma za Nyumbani Wafanyakazi wa Huduma za Nyumbani Masharti ya COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Tagalog (Tagalog)

GUIDESHEET KAUGNAY NG COVID-19 PARA SA PHASE 1, BINAGONG PHASE 1, AT PHASE 2 PARA SA MGA MAY-ARI NG NEGOSYO (COVID-19 General Guidance Summary)

Industriya ng Domestikong Serbisyo: Mga Manggagawa sa Pangangalaga sa Bahay Mga Kinakailangan sa COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Tamil (தமிழ்‎)

கட்டம் 1-க்கான COVID-19 வழிகாட்டி தாள், மேம்படுத்தப்பட்ட கட்டம் 1 மற்றும் வணிக உரிமையாளர்களுக்கான கட்டம் 2 (COVID-19 General Guidance Summary)

Telugu (తెలుగు‎)

ఫేస్ 1, సవరించిన ఫేజ్ 1, మరియు ఫేస్ 2 బిజినెస్ యజమానులకు COVID-19(కోవిడ్ -19) గైడ్ షీట్ (COVID-19 General Guidance Summary)

దేశీయ సేవల పరిశ్రమ: గృహ సంరక్షణ ఉద్యోగులు COVID-19 అవసరాలు (Home Care Workers Guidance)

Thai (ภาษาไทย)

แนวทางปฏิบัติในช่วงระยะที่ 1 ระยะที่ 1 ปรับปรุง และระยะที่ 2 ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับเจ้าของกิจการ (COVID-19 General Guidance Summary)

Tigrinya (ትግርኛ)

COVID-19 መምርሒ ወረቐት ንመድረኽ 1፣ ዝተመሓየሸ መድረኽ 1፣ ከምኡ’ውን መድረኽ 2 ንወነንቲ ትካላት (COVID-19 General Guidance Summary)

ኢንንዱስትሪ ዘቤታዊ ኣገልግሎታት ሰራሕተኛታት ክንክን ኣባይቲጠለባት ኮቪድ-19 (Home Care Workers Guidance)

Traditional Chinese (繁體中文)

COVID-19 企業主第一階段、修改後的第一階段和第二階段指南表。 (COVID-19 General Guidance Summary)

Ukrainian (українська мова)

Поетапний підхід штату Вашингтон (WA Phased Reopening Chart)

ПОСІБНИК З COVID-19 ДЛЯ ФАЗИ 1, МОДИФІКОВАНОЇ ФАЗИ 1 ТА ФАЗИ 2 ДЛЯ ВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ (COVID-19 General Guidance Summary)

Urdu (ارُدُو)

(COVID-19 General Guidance Summary) کاروباری مالکان کے لئے فیز 1 ،ترمیم شدہ فیز 1 ،اور فیز 2 کے لئے 19-COVID گائیڈ شیٹ

گھریلو خدمات کی صنعت: گھر کی دیکھ بھال کے کارکنان COVID-19 کے شرائط (Home Care Workers Guidance) 

 

Vietnamese (Tiếng Việt)

Chiến lược Từng bước của Washington (WA Phased Reopening Chart)

BẢNG HƯỚNG DẪN COVID-19 CHO GIAI ĐOẠN 1, GIAI ĐOẠN 1 SỬA ĐỔI VÀ GIAI ĐOẠN 2 DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP (COVID-19 General Guidance Summary)

Ngành Dịch vụ Gia đình: Nhân viên Chăm sóc Tại nhà Các yêu cầu của COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Giai đoạn 1 Bán lẻ bên Lề đường Yêu cầu về COVID-19 (Phase 1 Curbside Retail Guidance)

Giai đoạn 2 Hạn chế Hoạt động Bán lẻ tại Cửa hàng Yêu cầu về COVID-19 (Phase 2 Curbside Retail Guidance)

Giai đoạn 2 Dịch vụ Cá nhân Yêu cầu về COVID-19 (Phase 2 Personal Services Guidance)

Giai đoạn 2 Dịch vụ Chuyên nghiệp Yêu cầu về COVID-19 (Phase 2 Professional Services Guidance)