COVID-19

For the latest COVID-19 health guidance, statistics and resources, visit Coronavirus.wa.gov. 

COVID-19 Translations

 

Amharic (ኣማርኛ)

የ COVID-19 መመሪያ ወረቀት ለክፍል1፤ የተሻሻለ ደረጃ 1 እና ለንግድ ባለቤቶች ደረጃ 2 (COVID-19 General Guidance Summary)

የ ቤት ውስጥ አገልግሎቶች ኢንዱስትሪ-የቤት ውስጥ እንክብካቤ ሠራተኞች:: የኮቪድ-19 መስፈርቶች፡፡ (Home Care Workers Guidance)

የዋሽንግተን መርሆ የተከተለ አቀራረብ (WA Phased Reopening Chart)

Arabic ( العربیة )

(COVID-19 General Guidance Summary) صفحة دلیل كوفید-19 للمرحلة 1 ،والمرحلة المعدلة 1 ،والمرحلة 2 لأصحاب الأعمال

(Home Care Workers Guidance) ( مجال الخدمات المنزلية: عمال الرعاية المنزلية متطلبات مرض فيروس كورونا (كوفيد-19

Burmese (ြမန်မာစ)

အဆင့် 1၊ ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး အဆင့် 1 နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဆင့် 2 COVID-19 လမ်းညွှန်စာစောင် (COVID-19 General Guidance Summary)

အိမ်တွင်း ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ငန်း- အိမ်တွင်း စောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများCOVID-19 သတ်မှတ်ချက်များ (Home Care Workers Guidance)

Chuukese (Chuuk)

An COVID-19 we chon awewen (guidesheet) ren tetel 1, ekis asiwilin tetel 1, me tetel 2 ren ekkena chon eaea bisinis (COVID-19 General Guidance Summary)

Pekin sopai are pisinis lon ew me ew leni: Chon angang ngeni aramas lon lenier met mi eoch sipwe fori fan itan ei COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Farsi ( فارسی )

(COVID-19 General Guidance Summary) برگه راهنمای 19-COVID برای مرحله 1 ،مرحله اصالحشده 1 و مرحله 2 برای صاحبان مشاغل

(Home Care Workers Guidance)  صنعت خدمات خانگی: کارگران مراقبت در منزل الزامات کووید-19

French (Français)

Guide COVID-19 pour la phase 1, la phase 1 modifiée et la phase 2 pour les propriétaires d'entreprises (COVID-19 General Guidance Summary)

Secteur des services à la personne : auxiliaires de vie Exigences relatives à la COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

German (Deutsch)

COVID-19-Anleitung für Phase 1, Modifizierte Phase 1 und Phase 2 für geschäftsinhaber (COVID-19 General Guidance Summary)

Häusliche Dienstleistungsindustrie: Hauspflegekräfte COVID-19-Anforderungen (Home Care Workers Guidance)

Hindi  (हिन्दी)

व्यापार माहिक ोंके हिए चरण 1, सोंश हित चरण 1, और चरण 2 के हिए COVID-19 गाइडशीट (COVID-19 General Guidance Summary)

घरेलू सेवा उद्योग: होम केयर वर्कर्स COVID-19 आवश्यकताएँ (Home Care Workers Guidance)

Hmong (Lus Hmoob)

Daim ntawv quia ntu 1, ntu 1 tau hloov kho lawm, thiab ntu 2 txog COVID-19 rau cov tswv lag luam (COVID-19 General Guidance Summary)

Cov Kev Pab Cuam Ua Lag Luam Hauv Tsev: Cov Neeg Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Hauv Tsev Cov cai yuav tau ua thaum muaj COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Japanese (日本語)

COVID-19 ガイドシート(フェーズ 1、フェーズ 1 修正版、およびビジネスオーナー向 けのフェーズ 2) (COVID-19 General Guidance Summary)

Karen (ကည ီ ကျိ)

COVID-19 တၢ ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢတၢ ်မၤအပတီၢ ်(PHASE 1), တၢ ်လဲလိာ်ဘှီဘၣ်အပတီၢ ်(PHASE) 1, ဒီးအပတီၢ ်(PHASE) လၢမုၢ ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ ်မၤကစၢ ်တဖၣ်အဂီၢ ် (COVID-19 General Guidance Summary)

ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤ- တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တုၤဟံၣ်တုၤဃီအပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ် COVID-19 အဂီၢ်တဖၣ် (Home Care Workers Guidance)

Khmer (ខ្មែរ)

សន្លឹកខ្ែនាំសតីអាំពីជាំងឺCOVID-19 សម្រាប់ដាំណាក់កាលទី1 ដាំណាក់កាលខ្ដលបាន្ខ្កខ្ម្របទី1 ន្ិងដាំណាក់កាលទី2 សម្រាប់ាា ស់អាជីវកម (COVID-19 General Guidance Summary)

ឧស្សាហកម្មសេវាបម្រើការតាមផ្ទះ៖ កម្មករ និយោជិតថែទាំតាមផ្ទះ លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ជំងឺខូវីដ-១៩ (Home Care Workers Guidance)

Korean (한국어)

사업주를 위한 코로나바이러스감염증(COVID-19) 1 단계, 수정된 1 단계, 2 단계가이드시트 (COVID-19 General Guidance Summary)

가사 서비스 산업: 자택 요양 근로자 COVID-19 요건 (Home Care Workers Guidance)

워싱턴주의 단계적 접근법 (WA Phased Reopening Chart)

Lao (ພາສາລາວ)

ຄ ູ່ມື ແນະນໍ າພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄລຍະທີ 1, ໄລຍະດັດປັບທີ 1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ສໍ າລັບເຈ (COVID-19 General Guidance Summary)

ອຸດສະຫະກໍາບໍລິການພາຍໃນ: ຜູ້ດູແລຜູ້ເຖົ້າຢູ່ບ້ານ ຂໍ້ກໍານົດພະຍາດໂຄວິດ 19 (Home Care Workers Guidance)

Marshallese (Kajin Majōl)

BEBA IN KAJINET IKIJEN COVID-19 ÑAN IEN EO KEIN 1, OKTAK KO ILO IEN EO KEIN 1, IM IEN EO KEIN 2 ÑAN ONER RO AN BIJNEJ KO (COVID-19 General Guidance Summary)

Jikin Jerbal ko Iloan Mōn Jokwe Rijerbal ro rej lelok kejbarok iloan Mōn Jokwe Aikuj ko Ikijen COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Mixteco (Tu’un Savi)

ÑA̠’A XÍNIÑÚ’U KUNTA̠A̠ INI NA̠ XI̠TǑ’O XA̠’Á KUE̠’E̠ COVID-19 TÁ SÁCHIÑU NA VECHIÑU CHIÑU 1 XÍ’IN 2 (COVID-19 General Guidance Summary)

Nepali (नेपाली)

व्यवसायका मालिकहरूका लागि चरण 1, परिमार्जित चरण 1 र चरण 2 सम्बन्धी COVID-19 को मार्गदर्शक पाना (COVID-19 General Guidance Summary)

घरेलु सेवा उद्योग: गृह स्याहार कामदारहरू COVID-19 का आवश्यकताहरू (Home Care Workers Guidance)

Oromo (Afaan Oromoo)

MARSAA 1, MARSAA 1 KAN FOOYYA’E, MARSAA 2 FI ABBOOTI QABEENYAA BIIZINASIITIIF QAJEELCHA SHIITII COVID-19 (COVID-19 General Guidance Summary)

Industirii Tajaajiloota Mana Keessaa: Hojjettoota Kunuunsa Mana Keessaa Wantoota COVID-19’iif Barbaachisan (Home Care Workers Guidance)

Portuguese (Português)

COVID-19 - GUIA PARA A 1ª ETAPA, 1ª ETAPA MODIFICADA E 2ª ETAPA PARA PROPRIETÁRIOS DE NEGÓCIOS (COVID-19 General Guidance Summary)

Setor de Serviços Domésticos: Trabalhadores de Cuidados Domiciliares Requisitos associados à COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ)

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਚਰਨਬੱਧ ਪਹੁੰਚ (WA Phased Reopening Chart)

ਵਪਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫੇਜ਼ 1, ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਫੇਜ਼ 1, ਅਤੇਫੇਜ਼ 2 ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਗਾਈਡਸ਼ੀਟ (COVID-19 General Guidance Summary)

ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ2 ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇਿਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ (Religious and Faith Based Guidance) 

ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ: ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  (Home Care Workers Guidance)

Romanian (Limba română)

GHID COVID-19 PENTRU PROPRIETARII DE FIRME CU PRIVIRE LA FAZA 1, FAZA 1 MODIFICATĂ ȘI FAZA 2 (COVID-19 General Guidance Summary)

Domeniul serviciilor la domiciliu: personalul de îngrijire la domiciliu Cerințe legate de COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Russian (русский язык)

Поэтапный подход в Вашингтоне (WA Phased Reopening Chart)

РУКОВОДСТВО COVID-19 ПО ЭТАПУ 1, ПЕРЕСМОТРЕННОМУ ЭТАПУ 1 И ЭТАПУ 2 ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ. (COVID-19 General Guidance Summary)

Сфера бытового обслуживания: Работники учреждений по уходу на дому Требования в рамках COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Samoan (Gagana Samoa)

COVID-19 TAIALA MO LE VAEGA 1, FESUIAIGA VAEGA 1, MA LE VAEGA 2 MO LE AUFAI PISINISI (COVID-19 General Guidance Summary)

‘Auaunaga Alamanuia o Aiga: Tagata Tausima’i Fale Mea Mana’omia i le KOVITI-19 (Home Care Workers Guidance)

Simplified Chinese (简体中文)

华盛顿州分阶段实施办法 (WA Phased Reopening Chart)

对企业所有者在新冠疫情阶段 1、阶段 1 调整期及阶段 2 期间的指导性文件 (COVID-19 General Guidance Summary)

家政服务行业:关于家庭卫生保健工作者 COVID-19 要求 (Home Care Workers Guidance)

Somali (Af-Soomaali)

Nidaamka Wajiyada Washington (WA Phased Reopening Chart)

WARQADA TILMAAMTA COVID-19 WAJIGA 1, WAJIGA LA CUSBOONEYSIISYEY 1, IYO WAJIGA 2 EE GANACSATADA (COVID-19 General Guidance Summary)

Adeegyada Warshada ee gudaha: Shaqaalaha daryeelka ee gudaha Shuruudaha COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Spanish (Español)

Enfoque por fases de Washington (WA Phased Reopening Chart)

Comienzo Seguro Washington (Safe Start Phased Reopening Plan)

Preguntas frecuentes acerca del memorando de Reuniones, Entretenimiento en vivo y Modificaciones al plan Safe Start - 8 de agosto (actualizado 21 de agosto) (Gatherings FAQ)

Restricciones de reuniones, Prohibición de entretenimiento en vivo, Reformas en los restaurantes/bares, Entretenimiento familiar y Centros de recreación, Salas de cartas, Cines, Bodas y funerales y Actualizaciones del plan Safe Start - Disposiciones 20-25, “Stay Home – Stay Healthy”, a 20-25.6, “Safe Start – Stay Healthy” (July 24 memorandum regarding guidance changes and Safe Start plan changes) 

Guía (Guidance)

Guía COVID-19 para la fase 1, fase 1 modificada, y Fase 2 para propietarios de empresas (COVID-19 General Guidance Summary)

Trabajadores Esenciales de Infraestructura Crítica: (Essential Business Guidance:)

Fase 1 Guía: (Phase 1 Guidance:)

Fase 1 Modificada Guía: (Modified Phase 1 Guidance)

Fase 2 Guía: (Phase 2 Guidance:)

Fase 3 Guía: (Phase 3 Guidance:)

Gráficos (Graphics)

Recreativas al Aire Libre: (Recreation)

Recuadro del Virus (Box in the Virus)

Proclamación

Numero

Fecha

Proclamación

20-05

02/29/2020

COVID-19

20-06

03/10/2020

COVID-19

20-07

03/11/2020

COVID-19

20-08

03/12/2020

COVID-19: Cierres de Escuelas Estatales desde Kindergarten hasta 12mo Grado

20-09.1

04/06/2020

COVID-19: Cierres de Escuelas Estatales desde Kindergarten hasta 12mo Grado

20-11

03/13/2020

COVID-19: Restricciones Estatales para Reuniones

20-12

03/13/2020

COVID-19: Cierre Públicas y Privadas Universidades

20-13

03/16/2020

COVID-19: Restricciones Estatales: Servicios de Alimentos y Bebidas, Áreas de Congregación

20-14

03/16/2020

COVID-19: Reducción de las Restricciones Estatales para Reuniones

20-15

03/16/2020

COVID-19: Departamento de Concesión de Licencias

20-19

03/18/2020

COVID-19: Desalojos

20-19.1

04/16/2020

COVID-19: Extensión de la Moratoria sobre Desalojos

20-21

03/18/2020

COVID-19: Beneficio por Desempleo

20-22

03/18/2020

COVID-19: Horas del Conductor de Camion

20-22.1

04/17/2020

COVID-19: Ampliación de la Exención de las Horas del Conductor del Camión

20-23.1

03/24/2020

COVID-19: UTC - Asistencia al Contribuyente

20-23.2

04/17/2020

COVID-19: Asistencia al Contribuyente y Conservación de los Servicios Esenciales

20-24

03/19/2020

COVID-19: Restricciones en Procedimientos Médicos No Urgentes

20-25

03/23/2020

COVID-19: Quedate en Casa – Mantente Sano

20-25.1

04/02/2020

COVID-19: Prolongacion de "Quedate en Casa – Mantente Sano" Hasta el 4 de Mayo de 2020

20-25.1

04/24/2020

COVID-19: Implementación del Reinicio de la Construcción Fase 1

20-25.2

04/27/2020

COVID-19: Actualizacion de Orden "Quedate en Casa – Mantente Sano" Hasta el 4 de Mayo de 2020

20-25.3

05/04/2020

COVID-19: Modificatión y Extensión "Quedate en Casa – Mantente Sano" Hasta el 31 de Mayo de 2020

20-27

03/24/2020

COVID-19: Fecha de Entrada en Vigencia de la Notaría Electrónica

20-28

03/24/2020

COVID-19: Ley de Reuniones Públicas Abiertas y Ley de Registros Públicos

20-29

03/25/2020

COVID-19: Telemedicina

20-31

03/26/2020

COVID-19: Departamento de Niños, Jóvenes y Familias - Cuidado Infantil y Verificación de Antecedentes

20-33

03/26/2020

COVID-19: Departamento de Niños, Jóvenes y Familias - Visitas a Niños y Servicios de Recuperación

20-35

03/30/2020

COVID-19: Departamento de Correccionales – Violación de la Libertad Condicional

20-40

04/02/2020

COVID-19: Enmiendas al Código de Construcción del Estado

20-41

04/03/2020

COVID-19: Departamento de Concesión de Licencias – Extensión en la Renovación de Licencias

20-42

04/03/2020

COVID-19: Departamento de Concesión de Licencias – Suspensión de la Licencia de Conducir

20-43

04/10/2020

COVID-19: Oficina de Gestión Financiera, División Estatal de Recursos Humanos, Procedimientos de Vacaciones Anuales y Salarios

20-45

04/10/2020

COVID-19: Órdenes de Protección y Notificación en Persona

20-46

04/13/2020

COVID-19: Empleados de Alto Riesgo: Derechos de los Trabajadores

20-47

04/14/2020

COVID-19: Justicia Criminal - Prescripción de las Acciones

20-48

04/14/2020

COVID-19: Departamento de Licencias - Certificados de Salud para Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) y otros Requisitos

20-49

04/14/2020

COVID-19: Embargos y Devengo de Intereses

20-50

04/15/2020

COVID-19: Reducción de la Población Carcelaria

20-57

05/28/2020

COVID-19: Acerca de la Salud de los Trabajadores Agrícolas

 

Swahili (Kiswahili)

UKURASA WA MWONGOZO WA COVID-19 WA AWAMU YA 1, AWAMU YA 1 ILIYOREKEBISHWA, NA AWAMU YA 2 KWA WAMILIKI WA BIASHARA (COVID-19 General Guidance Summary)

Sekta ya Huduma za Nyumbani Wafanyakazi wa Huduma za Nyumbani Masharti ya COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Tagalog (Tagalog)

GUIDESHEET KAUGNAY NG COVID-19 PARA SA PHASE 1, BINAGONG PHASE 1, AT PHASE 2 PARA SA MGA MAY-ARI NG NEGOSYO (COVID-19 General Guidance Summary)

Industriya ng Domestikong Serbisyo: Mga Manggagawa sa Pangangalaga sa Bahay Mga Kinakailangan sa COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Tamil (தமிழ்‎)

கட்டம் 1-க்கான COVID-19 வழிகாட்டி தாள், மேம்படுத்தப்பட்ட கட்டம் 1 மற்றும் வணிக உரிமையாளர்களுக்கான கட்டம் 2 (COVID-19 General Guidance Summary)

வீட்டு சேவைத்துறை: வீட்டுப் பராமரிப்புத் தொழிலாளர்கள் COVID-19 தேவைகள் (Home Care Workers Guidance)

Telugu (తెలుగు‎)

ఫేస్ 1, సవరించిన ఫేజ్ 1, మరియు ఫేస్ 2 బిజినెస్ యజమానులకు COVID-19(కోవిడ్ -19) గైడ్ షీట్ (COVID-19 General Guidance Summary)

దేశీయ సేవల పరిశ్రమ: గృహ సంరక్షణ ఉద్యోగులు COVID-19 అవసరాలు (Home Care Workers Guidance)

Thai (ภาษาไทย)

แนวทางปฏิบัติในช่วงระยะที่ 1 ระยะที่ 1 ปรับปรุง และระยะที่ 2 ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับเจ้าของกิจการ (COVID-19 General Guidance Summary)

อุตสาหกรรมบริการในประเทศ: ผู้ดูแลที่บ้าน รายการข้อกำหนด COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Tigrinya (ትግርኛ)

COVID-19 መምርሒ ወረቐት ንመድረኽ 1፣ ዝተመሓየሸ መድረኽ 1፣ ከምኡ’ውን መድረኽ 2 ንወነንቲ ትካላት (COVID-19 General Guidance Summary)

ኢንንዱስትሪ ዘቤታዊ ኣገልግሎታት ሰራሕተኛታት ክንክን ኣባይቲጠለባት ኮቪድ-19 (Home Care Workers Guidance)

Traditional Chinese (繁體中文)

COVID-19 企業主第一階段、修改後的第一階段和第二階段指南表。 (COVID-19 General Guidance Summary)

家事服務業: 居家照顧服務人員 新冠肺炎要求 (Home Care Workers Guidance)

Ukrainian (українська мова)

Поетапний підхід штату Вашингтон (WA Phased Reopening Chart)

ПОСІБНИК З COVID-19 ДЛЯ ФАЗИ 1, МОДИФІКОВАНОЇ ФАЗИ 1 ТА ФАЗИ 2 ДЛЯ ВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ (COVID-19 General Guidance Summary)

Індустрія побутових послуг: Вимоги до працівників домашнього догляду у зв’язку з COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Urdu (ارُدُو)

(COVID-19 General Guidance Summary) کاروباری مالکان کے لئے فیز 1 ،ترمیم شدہ فیز 1 ،اور فیز 2 کے لئے 19-COVID گائیڈ شیٹ

گھریلو خدمات کی صنعت: گھر کی دیکھ بھال کے کارکنان COVID-19 کے شرائط (Home Care Workers Guidance) 

 

Vietnamese (Tiếng Việt)

Chiến lược Từng bước của Washington (WA Phased Reopening Chart)

BẢNG HƯỚNG DẪN COVID-19 CHO GIAI ĐOẠN 1, GIAI ĐOẠN 1 SỬA ĐỔI VÀ GIAI ĐOẠN 2 DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP (COVID-19 General Guidance Summary)

Ngành Dịch vụ Gia đình: Nhân viên Chăm sóc Tại nhà Các yêu cầu của COVID-19 (Home Care Workers Guidance)

Giai đoạn 1 Bán lẻ bên Lề đường Yêu cầu về COVID-19 (Phase 1 Curbside Retail Guidance)

Giai đoạn 2 Hạn chế Hoạt động Bán lẻ tại Cửa hàng Yêu cầu về COVID-19 (Phase 2 Curbside Retail Guidance)

Giai đoạn 2 Dịch vụ Cá nhân Yêu cầu về COVID-19 (Phase 2 and Phase 3 Personal Services Guidance)

Giai đoạn 2 Dịch vụ Chuyên nghiệp Yêu cầu về COVID-19 (Phase 2 Professional Services Guidance)